Política de privacitat

Identitat del responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web piscines.tarrega.cat és:

AJUNTAMENT DE TÀRREGA
Pl. Major, 1
25300 – Tàrrega (Lleida)
P2527200F

Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tan la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través del Web de l’Ajuntament de Tàrrega, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Finalitat dels tractaments de dades

Les dades subministrades a l’Ajuntament de Tàrrega per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

 

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable

Ajuntament de Tàrrega

NIF: P2527200F

Contacte DPD: dpd@tarrega.cat

Finalitat

Enviar-li informació d’activitats i promocions del Complex Piscines de Tàrrega

Legitimació

Consentiment de l’interessat

Drets

L’usuari té dret d’accés, rectificació i supressió de les seves dades.

On exercir els drets

Enviant un escrit dirigit al responsable del tractament a la següent adreça: Ajuntament de Tàrrega, Plaça Major, 1, 25300 de Tàrrega (Lleida), a traves de la seu electrònica de l’Ajuntament de Tàrrega https://seu.tarrega.cat o a través de l’adreça dpd@tarrega.cat.

Destinataris

Està prevista la cessió exclusivament a les empreses terceres que ofereixin serveis dins del Complex Piscines de Tàrrega i que tinguin contracte amb l’Ajuntament de Tàrrega.

Conservació de la informació

Definit en el quadre de classificació de l’Ajuntament.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució de les competències de l’Ajuntament i per portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Ajuntament està tractant les dades:

  • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.

  • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.

  • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.

  • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.

  • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) a l’Atenció del Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Tàrrega , Plaça Major nº1, 25300 Tàrrega (Lleida), o dpd@tarrega.cat.

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Tàrrega, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@tarrega.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a Ajuntament de Tàrrega, Plaça Major nº1, 25300 Tàrrega (Lleida).

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.